Дундаж ₮: 95.27
Дундаж Ш: 106,294
Сүүлчийн ₮: 107.27
Сүүлчийн Ш: 114,054
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-03-31 106.00 108.50 105.00 106.26 107.27 1.01 0.95% 114,054 12,234,573
2023-03-30 105.08 108.00 105.06 108.89 106.26 -2.63 -2.42% 14,929 1,586,356
2023-03-29 108.00 109.00 105.03 110.48 108.89 -1.59 -1.44% 38,755 4,220,032
2023-03-28 108.29 110.50 108.00 108.28 110.48 2.20 2.03% 53,210 5,878,641
2023-03-27 116.00 117.00 108.00 110.74 108.28 -2.46 -2.22% 14,371 1,556,092
2023-03-24 105.21 118.00 105.21 109.30 110.74 1.44 1.32% 347,924 38,529,104
2023-03-23 108.00 109.40 105.00 108.20 109.30 1.10 1.02% 170,056 18,587,121
2023-03-22 109.00 109.00 108.00 109.00 108.20 -0.80 -0.73% 14,841 1,605,796
2023-03-21 109.00 109.99 108.00 110.00 109.00 -1.00 -0.91% 36,385 3,965,965
2023-03-20 110.00 110.00 108.60 110.39 110.00 -0.39 -0.35% 31,362 3,449,820
2023-03-17 107.00 112.00 106.20 106.01 110.39 4.38 4.13% 20,754 2,291,034
2023-03-16 106.00 107.00 105.00 105.51 106.01 0.50 0.47% 34,568 3,664,554
2023-03-15 105.50 106.00 105.10 105.04 105.51 0.47 0.45% 55,997 5,908,243
2023-03-14 105.01 106.00 105.00 105.67 105.04 -0.63 -0.60% 18,596 1,953,324
2023-03-13 105.10 106.50 105.00 109.09 105.67 -3.42 -3.14% 65,278 6,897,926
2023-03-10 108.00 109.20 105.10 108.00 109.09 1.09 1.01% 55,844 6,092,022
2023-03-09 109.19 109.20 106.50 109.20 108.00 -1.20 -1.10% 15,882 1,715,256
2023-03-07 109.20 109.20 108.00 110.15 109.20 -0.95 -0.86% 19,431 2,121,865
2023-03-06 112.80 114.00 110.00 112.57 110.15 -2.42 -2.15% 36,946 4,069,602
2023-03-03 113.00 114.00 109.00 110.71 112.57 1.86 1.68% 38,408 4,323,589
2023-03-02 114.00 114.00 110.00 114.43 110.71 -3.72 -3.25% 18,528 2,051,235
2023-03-01 114.50 114.80 113.52 113.52 114.43 0.91 0.80% 7,368 843,120
2023-02-28 114.00 114.90 112.00 114.46 113.52 -0.94 -0.82% 16,303 1,850,717
2023-02-27 113.79 114.90 110.00 113.79 114.46 0.67 0.59% 25,896 2,964,056
2023-02-24 115.00 115.00 110.54 115.00 113.79 -1.21 -1.05% 6,999 796,416
2023-02-20 115.00 115.00 110.00 113.73 115.00 1.27 1.12% 71,322 8,202,030
2023-02-17 114.98 115.00 113.00 114.32 113.73 -0.59 -0.52% 9,694 1,102,499
2023-02-16 115.00 116.90 113.00 114.68 114.32 -0.36 -0.31% 20,739 2,370,882
2023-02-15 117.50 117.50 114.00 117.57 114.68 -2.89 -2.46% 47,400 5,435,832
2023-02-14 114.50 118.00 114.00 117.80 117.57 -0.23 -0.20% 22,413 2,635,096
2023-02-13 115.54 118.00 114.02 114.92 117.80 2.88 2.51% 10,204 1,202,031
2023-02-10 115.21 116.00 114.00 115.54 114.92 -0.62 -0.54% 70,926 8,150,816
2023-02-09 117.00 119.95 115.20 116.70 115.54 -1.16 -0.99% 128,442 14,840,189
2023-02-08 116.00 119.97 115.10 117.77 116.70 -1.07 -0.91% 63,480 7,408,116
2023-02-07 120.00 120.00 116.50 120.00 117.77 -2.23 -1.86% 25,326 2,982,643
2023-02-06 119.00 120.00 118.00 119.99 120.00 0.01 0.01% 274,405 32,928,600
2023-02-03 118.00 119.99 118.00 117.95 119.99 2.04 1.73% 41,463 4,975,145
2023-02-02 117.00 119.98 116.00 116.35 117.95 1.60 1.38% 21,462 2,531,443
2023-02-01 118.00 118.52 116.00 117.27 116.35 -0.92 -0.78% 4,667 543,005
2023-01-31 117.00 118.52 117.00 117.96 117.27 -0.69 -0.58% 8,394 984,364
2023-01-30 116.00 118.00 116.00 117.98 117.96 -0.02 -0.02% 84,181 9,929,991
2023-01-27 118.00 118.00 116.00 118.00 117.98 -0.02 -0.02% 85,781 10,120,442
2023-01-26 117.00 118.00 116.50 117.62 118.00 0.38 0.32% 78,102 9,216,036
2023-01-25 116.10 118.00 115.10 118.00 117.62 -0.38 -0.32% 83,183 9,783,984
2023-01-24 115.00 118.00 115.00 118.51 118.00 -0.51 -0.43% 145,595 17,180,210
2023-01-23 119.00 119.99 115.00 119.99 118.51 -1.48 -1.23% 131,541 15,588,924
2023-01-20 119.00 120.00 117.00 118.26 119.99 1.73 1.46% 99,108 11,891,969
2023-01-19 115.00 119.00 115.00 115.01 118.26 3.25 2.83% 91,155 10,779,990
2023-01-18 115.00 120.00 115.00 115.72 115.01 -0.71 -0.61% 245,396 28,222,994
2023-01-17 115.00 120.80 115.00 115.04 115.72 0.68 0.59% 183,264 21,207,310
2023-01-16 118.00 121.00 115.00 119.04 115.04 -4.00 -3.36% 202,463 23,291,344
2023-01-13 120.00 121.00 119.00 120.00 119.04 -0.96 -0.80% 31,503 3,750,117
2023-01-12 118.99 120.00 115.04 118.99 120.00 1.01 0.85% 84,939 10,192,680
2023-01-11 118.00 119.00 115.01 118.82 118.99 0.17 0.14% 64,739 7,703,294
2023-01-10 118.00 119.00 113.00 118.44 118.82 0.38 0.32% 84,528 10,043,617
2023-01-09 120.00 121.50 118.00 119.99 118.44 -1.55 -1.29% 92,394 10,943,145
2023-01-06 119.53 120.00 119.50 120.63 119.99 -0.64 -0.53% 91,319 10,957,367
2023-01-05 122.00 122.00 119.50 121.65 120.63 -1.02 -0.84% 39,234 4,732,797
2023-01-04 120.00 122.00 119.00 121.62 121.65 0.03 0.02% 86,513 10,524,306
2023-01-03 114.11 122.60 114.11 122.27 121.62 -0.65 -0.53% 96,740 11,765,519
2023-01-02 122.49 122.50 121.00 124.74 122.27 -2.47 -1.98% 62,068 7,589,054
2022-12-30 116.00 125.00 110.00 122.06 124.74 2.68 2.20% 148,585 18,534,493
2022-12-28 116.99 124.00 112.00 116.98 122.06 5.08 4.34% 172,851 21,098,193
2022-12-27 116.00 117.00 110.00 115.48 116.98 1.50 1.30% 79,853 9,341,204
2022-12-26 113.00 119.50 106.01 114.99 115.48 0.49 0.43% 237,778 27,458,603
2022-12-23 111.93 119.99 106.00 111.93 114.99 3.06 2.73% 45,568 5,239,864
2022-12-22 100.50 111.93 100.01 100.34 111.93 11.59 11.55% 75,958 8,501,979
2022-12-21 98.02 103.00 98.02 97.54 100.34 2.80 2.87% 102,540 10,288,864
2022-12-20 97.00 99.99 96.40 96.79 97.54 0.75 0.77% 244,704 23,868,428
2022-12-19 96.80 97.00 96.10 97.00 96.79 -0.21 -0.22% 35,543 3,440,207
2022-12-16 97.00 97.00 96.50 97.00 97.00 0.00 0.00% 23,104 2,241,088
2022-12-15 96.50 97.00 96.10 96.28 97.00 0.72 0.75% 131,120 12,718,640
2022-12-14 96.05 96.98 96.05 96.97 96.28 -0.69 -0.71% 17,335 1,669,014
2022-12-13 95.00 96.98 95.00 95.54 96.97 1.43 1.50% 19,842 1,924,079
2022-12-12 94.50 97.00 94.50 93.51 95.54 2.03 2.17% 42,020 4,014,591
2022-12-09 93.00 94.50 92.00 93.00 93.51 0.51 0.55% 8,879 830,275
2022-12-08 93.00 93.00 91.00 93.00 93.00 0.00 0.00% 15,845 1,473,585
2022-12-07 93.00 93.00 90.50 94.49 93.00 -1.49 -1.58% 461,497 42,919,221
2022-12-06 93.00 94.50 93.00 92.98 94.49 1.51 1.62% 13,642 1,289,033
2022-12-05 93.00 93.00 91.00 93.00 92.98 -0.02 -0.02% 11,061 1,028,452
2022-12-02 93.00 93.00 92.00 90.50 93.00 2.50 2.76% 7,054 656,022
2022-12-01 93.00 93.00 90.43 93.00 90.50 -2.50 -2.69% 16,975 1,536,238
2022-11-30 93.00 94.50 90.30 93.00 93.00 0.00 0.00% 27,975 2,601,675
2022-11-29 91.00 93.00 91.00 91.29 93.00 1.71 1.87% 9,679 900,147
2022-11-28 91.02 95.00 90.01 92.03 91.29 -0.74 -0.80% 38,825 3,544,334
2022-11-25 96.00 96.00 92.00 96.97 92.03 -4.94 -5.09% 59,039 5,433,359
2022-11-23 97.00 97.00 96.10 98.27 96.97 -1.30 -1.32% 45,796 4,440,838
2022-11-22 98.70 100.00 97.00 98.68 98.27 -0.41 -0.42% 23,307 2,290,379
2022-11-21 100.00 100.00 98.00 100.05 98.68 -1.37 -1.37% 13,786 1,360,402
2022-11-18 100.00 103.99 100.00 100.23 100.05 -0.18 -0.18% 25,370 2,538,269
2022-11-17 98.03 104.80 98.03 98.08 100.23 2.15 2.19% 20,216 2,026,250
2022-11-16 105.00 106.00 98.01 106.50 98.08 -8.42 -7.91% 33,415 3,277,343
2022-11-15 109.50 109.90 104.00 106.99 106.50 -0.49 -0.46% 19,429 2,069,189
2022-11-14 109.00 110.00 105.00 109.90 106.99 -2.91 -2.65% 45,743 4,894,044
2022-11-11 110.00 110.00 105.00 109.99 109.90 -0.09 -0.08% 46,158 5,072,764
2022-11-10 102.00 110.00 102.00 105.14 109.99 4.85 4.61% 20,463 2,250,725
2022-11-09 102.99 110.00 98.00 104.10 105.14 1.04 1.00% 32,437 3,410,426
2022-11-08 100.00 105.00 96.15 105.04 104.10 -0.94 -0.89% 61,856 6,439,210
2022-11-07 99.90 106.00 97.00 99.91 105.04 5.13 5.13% 77,163 8,105,202
2022-11-04 95.03 99.96 95.03 99.98 99.91 -0.07 -0.07% 22,069 2,204,914
2022-11-03 97.96 100.00 95.02 94.75 99.98 5.23 5.52% 12,682 1,267,946
2022-11-02 94.60 99.99 94.56 102.80 94.75 -8.05 -7.83% 14,994 1,420,682
2022-11-01 92.16 103.98 92.16 93.50 102.80 9.30 9.95% 32,912 3,383,354
2022-10-31 95.00 95.73 92.02 95.71 93.50 -2.21 -2.31% 36,638 3,425,653
2022-10-28 95.50 95.80 92.01 95.99 95.71 -0.28 -0.29% 19,733 1,888,645
2022-10-27 92.00 97.00 90.02 91.99 95.99 4.00 4.35% 28,684 2,753,377
2022-10-26 95.00 97.00 91.01 96.98 91.99 -4.99 -5.15% 22,734 2,091,301
2022-10-25 96.99 97.00 95.00 94.30 96.98 2.68 2.84% 18,393 1,783,753
2022-10-24 92.00 97.00 89.00 91.79 94.30 2.51 2.73% 59,962 5,654,417
2022-10-21 90.01 92.99 89.01 93.96 91.79 -2.17 -2.31% 42,241 3,877,301
2022-10-20 93.96 93.96 86.55 84.76 93.96 9.20 10.85% 6,353 596,928
2022-10-19 89.25 94.90 80.01 89.25 84.76 -4.49 -5.03% 28,822 2,442,953
2022-10-18 93.98 94.99 85.00 94.99 89.25 -5.74 -6.04% 49,802 4,444,829
2022-10-17 94.00 95.00 91.00 93.98 94.99 1.01 1.07% 52,288 4,966,837
2022-10-14 89.01 94.00 85.00 94.23 93.98 -0.25 -0.27% 92,811 8,722,378
2022-10-13 95.39 95.39 85.00 88.78 94.23 5.45 6.14% 56,422 5,316,645
2022-10-12 90.00 90.11 86.00 96.19 88.78 -7.41 -7.70% 40,021 3,553,064
2022-10-11 95.99 96.19 85.00 96.13 96.19 0.06 0.06% 42,066 4,046,329
2022-10-10 98.99 99.00 90.00 98.47 96.13 -2.34 -2.38% 67,076 6,448,016
2022-10-07 97.00 98.47 95.02 97.00 98.47 1.47 1.52% 9,877 972,588
2022-10-06 97.00 97.00 97.00 98.46 97.00 -1.46 -1.48% 5,577 540,969
2022-10-05 98.49 98.49 95.00 96.86 98.46 1.60 1.65% 4,475 440,609
2022-10-04 98.50 98.50 94.50 98.45 96.86 -1.59 -1.62% 9,655 935,183
2022-10-03 99.00 99.00 95.00 100.05 98.45 -1.60 -1.60% 102,623 10,103,234
2022-09-30 100.00 103.71 100.00 99.07 100.05 0.98 0.99% 2,595 259,630
2022-09-29 100.00 100.00 95.80 100.00 99.07 -0.93 -0.93% 48,800 4,834,616
2022-09-28 100.00 100.01 95.00 102.02 100.00 -2.02 -1.98% 85,927 8,592,700
2022-09-27 103.00 103.00 100.00 101.20 102.02 0.82 0.81% 20,402 2,081,412
2022-09-26 104.87 104.87 100.10 104.75 101.20 -3.55 -3.39% 21,813 2,207,476
2022-09-23 104.00 104.87 101.00 102.93 104.75 1.82 1.77% 7,528 788,558
2022-09-22 103.00 104.90 101.00 104.06 102.93 -1.13 -1.09% 22,834 2,350,304
2022-09-21 104.00 104.96 101.00 102.19 104.06 1.87 1.83% 12,376 1,287,847
2022-09-20 102.00 106.89 98.00 106.00 102.19 -3.81 -3.59% 40,201 4,108,140
2022-09-19 109.69 109.69 100.00 103.11 106.00 2.89 2.80% 46,827 4,963,662
2022-09-16 105.10 110.00 102.01 107.02 103.11 -3.91 -3.65% 72,771 7,503,418
2022-09-15 109.00 109.90 107.00 110.00 107.02 -2.98 -2.71% 6,471 692,526
2022-09-14 109.00 110.00 105.00 112.00 110.00 -2.00 -1.79% 30,319 3,335,090
2022-09-13 105.00 112.00 105.00 109.25 112.00 2.75 2.52% 62,307 6,978,384
2022-09-12 110.00 113.98 105.02 114.99 109.25 -5.74 -4.99% 16,922 1,848,729
2022-09-09 118.30 118.30 105.01 118.30 114.99 -3.31 -2.80% 36,794 4,230,942
2022-09-08 111.33 120.00 106.01 111.33 118.30 6.97 6.26% 67,469 7,981,583
2022-09-07 109.00 115.00 105.00 110.39 111.33 0.94 0.85% 77,653 8,645,108
2022-09-06 108.00 110.49 108.00 110.06 110.39 0.33 0.30% 10,292 1,136,134
2022-09-05 110.00 111.00 110.00 110.98 110.06 -0.92 -0.83% 30,062 3,308,624
2022-09-02 111.00 111.00 110.01 111.00 110.98 -0.02 -0.02% 11,418 1,267,170
2022-09-01 111.00 111.00 110.00 110.13 111.00 0.87 0.79% 40,150 4,456,650
2022-08-31 111.00 111.00 110.00 110.65 110.13 -0.52 -0.47% 74,760 8,233,319
2022-08-30 111.00 111.00 110.04 111.97 110.65 -1.32 -1.18% 23,193 2,566,305
2022-08-29 111.81 112.50 111.77 111.81 111.97 0.16 0.14% 11,123 1,245,442
2022-08-26 115.00 115.00 111.76 113.39 111.81 -1.58 -1.39% 7,571 846,514
2022-08-25 111.50 115.00 110.00 111.76 113.39 1.63 1.46% 16,569 1,878,759
2022-08-24 116.50 117.89 110.00 114.02 111.76 -2.26 -1.98% 91,572 10,234,087
2022-08-23 116.00 117.90 110.31 116.06 114.02 -2.04 -1.76% 16,800 1,915,536
2022-08-22 118.00 118.00 115.00 118.23 116.06 -2.17 -1.84% 7,019 814,625
2022-08-19 117.98 120.00 117.00 114.06 118.23 4.17 3.66% 9,686 1,145,176
2022-08-18 116.00 117.97 113.60 117.65 114.06 -3.59 -3.05% 12,855 1,466,241
2022-08-17 111.01 117.97 111.01 112.55 117.65 5.10 4.53% 28,044 3,299,377
2022-08-16 117.80 117.97 110.20 117.80 112.55 -5.25 -4.46% 16,570 1,864,954
2022-08-15 118.00 118.00 114.00 118.00 117.80 -0.20 -0.17% 14,977 1,764,291
2022-08-12 120.00 120.00 118.00 118.00 118.00 0.00 0.00% 5,477 646,286
2022-08-11 120.50 120.50 117.00 116.94 118.00 1.06 0.91% 2,433 287,094
2022-08-10 121.00 122.00 114.10 122.00 116.94 -5.06 -4.15% 32,024 3,744,887
2022-08-09 120.00 122.00 120.00 120.12 122.00 1.88 1.57% 11,253 1,372,866
2022-08-08 122.00 123.00 120.00 122.99 120.12 -2.87 -2.33% 32,015 3,845,642
2022-08-05 122.50 123.00 120.00 122.95 122.99 0.04 0.03% 50,327 6,189,718
2022-08-04 122.50 123.00 122.40 122.63 122.95 0.32 0.26% 43,523 5,351,153
2022-08-03 123.00 123.00 118.00 122.98 122.63 -0.35 -0.28% 28,528 3,498,389
2022-08-02 122.99 123.00 122.00 123.76 122.98 -0.78 -0.63% 18,694 2,298,988
2022-08-01 120.00 124.00 115.01 119.06 123.76 4.70 3.95% 89,767 11,109,564
2022-07-29 111.70 120.00 111.00 111.88 119.06 7.18 6.42% 112,970 13,450,208
2022-07-28 108.00 114.00 107.00 108.00 111.88 3.88 3.59% 92,437 10,341,852
2022-07-27 115.00 115.00 108.00 117.97 108.00 -9.97 -8.45% 21,557 2,328,156
2022-07-26 114.00 117.98 114.00 115.64 117.97 2.33 2.01% 45,153 5,326,699
2022-07-25 112.00 115.98 111.00 114.98 115.64 0.66 0.57% 139,059 16,080,783
2022-07-22 113.70 115.00 110.00 113.78 114.98 1.20 1.05% 85,087 9,783,303
2022-07-21 111.00 113.78 106.00 111.59 113.78 2.19 1.96% 67,895 7,725,093
2022-07-20 108.19 112.00 104.50 104.32 111.59 7.27 6.97% 96,978 10,821,775
2022-07-19 104.85 109.89 104.10 104.75 104.32 -0.43 -0.41% 18,157 1,894,138
2022-07-18 110.00 110.00 104.11 110.00 104.75 -5.25 -4.77% 52,761 5,526,715
2022-07-08 110.00 110.00 106.00 111.32 110.00 -1.32 -1.19% 42,742 4,701,620
2022-07-07 105.11 113.90 105.11 105.08 111.32 6.24 5.94% 18,356 2,043,390
2022-07-06 106.01 110.49 105.00 111.00 105.08 -5.92 -5.33% 13,708 1,440,437
2022-07-05 114.97 114.97 105.00 111.26 111.00 -0.26 -0.23% 43,758 4,857,138
2022-07-04 107.99 114.99 106.00 107.62 111.26 3.64 3.38% 1,806,227 200,960,816
2022-07-01 105.00 110.00 104.10 105.46 107.62 2.16 2.05% 27,961 3,009,163
2022-06-30 107.20 107.98 103.31 107.00 105.46 -1.54 -1.44% 33,642 3,547,885
2022-06-29 107.00 107.00 103.01 105.39 107.00 1.61 1.53% 20,591 2,203,237
2022-06-28 107.00 107.98 102.11 107.28 105.39 -1.89 -1.76% 30,431 3,207,123
2022-06-27 106.00 107.79 105.00 106.97 107.28 0.31 0.29% 25,338 2,718,261
2022-06-24 101.00 106.97 101.00 105.86 106.97 1.11 1.05% 124,830 13,353,065
2022-06-23 103.00 105.86 93.00 105.67 105.86 0.19 0.18% 154,436 16,348,595
2022-06-22 95.03 105.99 95.03 103.84 105.67 1.83 1.76% 326,917 34,545,319
2022-06-21 98.10 103.90 93.10 98.42 103.84 5.42 5.51% 143,676 14,919,316
2022-06-20 103.94 104.00 95.00 98.67 98.42 -0.25 -0.25% 68,353 6,727,302
2022-06-17 106.01 106.01 95.00 107.28 98.67 -8.61 -8.03% 110,388 10,891,984
2022-06-16 105.00 109.99 100.01 105.30 107.28 1.98 1.88% 197,962 21,237,363
2022-06-15 109.00 109.00 105.00 110.01 105.30 -4.71 -4.28% 21,150 2,227,095
2022-06-13 108.00 111.00 106.00 110.00 110.01 0.01 0.01% 35,233 3,875,982
2022-06-10 110.00 110.00 110.00 109.96 110.00 0.04 0.04% 1,530 168,300
2022-06-09 106.00 110.00 106.00 108.00 109.96 1.96 1.81% 27,991 3,077,890
2022-06-08 107.00 108.00 105.00 104.67 108.00 3.33 3.18% 2,605 281,340
2022-06-07 107.41 107.95 103.00 107.41 104.67 -2.74 -2.55% 18,217 1,906,773
2022-06-06 107.41 107.94 107.00 107.41 107.41 0.00 0.00% 8,372 899,237
2022-06-03 105.00 107.94 100.23 107.06 107.41 0.35 0.33% 6,906 741,773
2022-06-02 107.91 107.95 103.00 107.91 107.06 -0.85 -0.79% 18,118 1,939,713
2022-05-31 107.91 107.91 100.20 107.30 107.91 0.61 0.57% 26,420 2,850,982
2022-05-30 107.31 107.31 102.10 107.31 107.30 -0.01 -0.01% 25,717 2,759,434
2022-05-27 106.99 107.91 106.99 103.47 107.31 3.84 3.71% 16,115 1,729,301
2022-05-26 107.92 107.92 102.00 102.10 103.47 1.37 1.34% 4,078 421,951
2022-05-25 107.00 107.91 100.00 107.93 102.10 -5.83 -5.40% 31,236 3,189,196
2022-05-24 107.93 107.93 107.93 106.10 107.93 1.83 1.72% 2,022 218,234
2022-05-23 106.29 106.29 106.00 106.30 106.10 -0.20 -0.19% 8,246 874,901
2022-05-20 106.99 107.94 103.51 106.75 106.30 -0.45 -0.42% 81,121 8,623,162
2022-05-19 101.10 107.00 101.10 106.48 106.75 0.27 0.25% 10,086 1,076,681
2022-05-18 107.00 107.00 101.00 104.58 106.48 1.90 1.82% 78,805 8,391,156
2022-05-17 106.20 107.00 101.00 106.23 104.58 -1.65 -1.55% 49,238 5,149,310
2022-05-16 106.23 107.95 106.01 106.23 106.23 0.00 0.00% 59,800 6,352,554
2022-05-13 108.01 108.01 105.00 110.00 106.23 -3.77 -3.43% 17,167 1,823,650
2022-05-12 108.20 110.00 108.20 110.00 110.00 0.00 0.00% 59,934 6,592,740
2022-05-11 110.00 110.00 108.20 110.26 110.00 -0.26 -0.24% 108,994 11,989,340
2022-05-10 110.01 111.00 110.00 111.77 110.26 -1.51 -1.35% 9,703 1,069,853
2022-05-09 111.97 111.97 110.01 110.00 111.77 1.77 1.61% 23,862 2,667,056
2022-05-06 112.00 112.00 109.00 113.45 110.00 -3.45 -3.04% 31,959 3,515,490
2022-05-05 113.00 113.99 110.00 113.56 113.45 -0.11 -0.10% 96,428 10,939,757
2022-05-04 112.00 113.99 110.01 113.88 113.56 -0.32 -0.28% 63,042 7,159,050
2022-05-03 113.00 113.99 110.00 112.53 113.88 1.35 1.20% 33,248 3,786,282
2022-05-02 113.00 113.99 111.00 113.86 112.53 -1.33 -1.17% 78,345 8,816,163
2022-04-29 113.00 113.98 113.00 113.00 113.86 0.86 0.76% 16,458 1,873,908
2022-04-28 114.52 115.00 113.00 115.00 113.00 -2.00 -1.74% 33,766 3,815,558
2022-04-27 106.00 115.00 106.00 114.55 115.00 0.45 0.39% 41,828 4,810,220
2022-04-26 113.00 115.00 102.02 114.52 114.55 0.03 0.03% 156,372 17,912,413
2022-04-25 114.17 114.78 113.00 114.17 114.52 0.35 0.31% 48,910 5,601,173
2022-04-22 113.00 114.70 113.00 113.16 114.17 1.01 0.89% 22,541 2,573,506
2022-04-21 114.00 114.78 100.00 113.66 113.16 -0.50 -0.44% 90,378 10,227,174
2022-04-20 110.00 114.78 107.00 112.82 113.66 0.84 0.74% 46,862 5,326,335
2022-04-19 111.00 114.90 109.00 114.87 112.82 -2.05 -1.78% 144,811 16,337,577
2022-04-18 113.00 114.95 106.01 113.45 114.87 1.42 1.25% 65,399 7,512,383
2022-04-15 112.00 114.99 106.50 112.43 113.45 1.02 0.91% 39,698 4,503,738
2022-04-14 112.00 114.47 105.04 111.81 112.43 0.62 0.55% 86,653 9,742,397
2022-04-13 112.00 113.98 105.03 111.17 111.81 0.64 0.58% 74,247 8,301,557
2022-04-12 108.00 112.95 105.00 109.81 111.17 1.36 1.24% 71,175 7,912,525
2022-04-11 113.00 114.80 109.00 113.89 109.81 -4.08 -3.58% 73,289 8,047,865
2022-04-08 110.21 113.90 110.21 113.50 113.89 0.39 0.34% 80,718 9,192,973
2022-04-07 114.94 114.94 113.00 112.87 113.50 0.63 0.56% 7,474 848,299
2022-04-06 113.00 113.00 110.00 113.00 112.87 -0.13 -0.12% 191,172 21,577,584
2022-04-05 112.00 113.00 112.00 113.00 113.00 0.00 0.00% 19,668 2,222,484
2022-04-04 113.00 113.00 112.00 112.75 113.00 0.25 0.22% 13,351 1,508,663
2022-04-01 113.00 115.00 111.00 115.54 112.75 -2.79 -2.41% 25,678 2,895,195
2022-03-31 114.00 115.97 114.00 115.69 115.54 -0.15 -0.13% 55,581 6,421,829
2022-03-30 116.00 116.00 113.00 117.24 115.69 -1.55 -1.32% 51,609 5,970,645
2022-03-29 117.13 117.48 111.15 117.13 117.24 0.11 0.09% 42,777 5,015,175
2022-03-28 115.00 117.90 114.00 115.96 117.13 1.17 1.01% 57,011 6,677,698
2022-03-25 115.00 116.50 114.00 115.06 115.96 0.90 0.78% 54,674 6,339,997
2022-03-24 114.00 115.40 111.12 114.33 115.06 0.73 0.64% 56,535 6,504,917
2022-03-23 113.95 115.20 111.00 113.95 114.33 0.38 0.33% 64,911 7,421,275
2022-03-22 111.00 113.99 110.00 110.43 113.95 3.52 3.19% 129,958 14,808,714
2022-03-21 110.00 112.20 108.00 112.15 110.43 -1.72 -1.53% 107,690 11,892,207
2022-03-18 114.00 114.00 112.00 112.15 112.15 0.00 0.00% 12,451 1,396,380
2022-03-17 110.00 113.98 107.00 110.99 112.15 1.16 1.05% 72,306 8,109,118
2022-03-16 115.50 115.50 110.99 113.32 110.99 -2.33 -2.06% 10,925 1,212,566
2022-03-15 112.71 115.45 102.00 112.71 113.32 0.61 0.54% 21,930 2,485,108
2022-03-14 113.00 116.00 100.50 112.08 112.71 0.63 0.56% 172,560 19,449,238
2022-03-11 111.95 116.00 110.00 111.95 112.08 0.13 0.12% 11,755 1,317,500
2022-03-10 114.50 116.00 105.00 115.32 111.95 -3.37 -2.92% 97,838 10,952,964
2022-03-09 120.00 120.00 114.00 114.94 115.32 0.38 0.33% 55,004 6,343,061
2022-03-07 114.03 119.50 113.00 114.76 114.94 0.18 0.16% 79,971 9,191,867
2022-03-04 120.00 122.00 114.00 125.64 114.76 -10.88 -8.66% 163,234 18,732,734
2022-03-03 127.00 127.00 116.00 133.31 125.64 -7.67 -5.75% 112,059 14,079,093
2022-03-02 132.13 135.85 125.00 132.99 133.31 0.32 0.24% 121,377 16,180,768
2022-03-01 128.00 134.99 125.00 132.13 132.99 0.86 0.65% 152,394 20,266,878
2022-02-28 135.00 135.00 128.00 131.67 132.13 0.46 0.35% 108,475 14,332,802
2022-02-25 125.00 138.88 115.00 126.12 131.67 5.55 4.40% 314,773 41,446,161
2022-02-24 125.00 139.00 115.00 123.19 126.12 2.93 2.38% 75,622 9,537,447
2022-02-23 132.00 133.00 120.00 132.03 123.19 -8.84 -6.70% 61,478 7,573,475
2022-02-22 139.00 139.00 132.00 139.18 132.03 -7.15 -5.14% 68,667 9,066,104
2022-02-21 141.96 141.96 135.00 141.96 139.18 -2.78 -1.96% 46,168 6,425,662
2022-02-18 144.50 144.50 140.00 143.79 141.96 -1.83 -1.27% 31,305 4,444,058
2022-02-16 144.50 144.90 140.00 144.42 143.79 -0.63 -0.44% 107,082 15,397,321
2022-02-15 142.00 144.99 139.00 144.15 144.42 0.27 0.19% 311,274 44,954,191
2022-02-14 143.00 144.98 134.10 143.82 144.15 0.33 0.23% 321,824 46,390,930
2022-02-11 140.00 143.99 134.00 141.61 143.82 2.21 1.56% 427,803 61,526,627
2022-02-10 145.00 145.00 140.00 146.68 141.61 -5.07 -3.46% 18,818 2,664,817
2022-02-09 140.00 146.97 139.00 144.18 146.68 2.50 1.73% 645,645 94,703,209
2022-02-08 149.00 149.70 139.01 149.70 144.18 -5.52 -3.69% 237,214 34,201,515
2022-02-07 149.06 149.98 141.00 149.06 149.70 0.64 0.43% 578,443 86,592,917
2022-02-01 148.81 149.99 140.00 148.81 149.06 0.25 0.17% 819,673 122,180,457
2022-01-31 144.89 149.50 141.00 144.97 148.81 3.84 2.65% 738,745 109,932,643
2022-01-28 141.80 145.00 141.80 141.26 144.97 3.71 2.63% 654,929 94,945,057
2022-01-27 135.00 141.99 129.00 137.18 141.26 4.08 2.97% 641,504 90,618,855
2022-01-26 129.99 137.98 124.00 129.69 137.18 7.49 5.78% 624,701 85,696,483
2022-01-25 124.00 129.99 124.00 125.40 129.69 4.29 3.42% 624,041 80,931,877
2022-01-24 118.00 126.00 115.20 118.98 125.40 6.42 5.40% 653,375 81,933,225
2022-01-21 115.00 118.99 114.00 114.96 118.98 4.02 3.50% 655,965 78,046,716
2022-01-20 114.00 115.00 113.40 114.86 114.96 0.10 0.09% 556,658 63,993,404
2022-01-19 114.90 115.00 113.50 113.82 114.86 1.04 0.91% 131,139 15,062,626
2022-01-18 112.00 114.95 108.01 113.76 113.82 0.06 0.05% 82,897 9,435,337
2022-01-17 113.00 114.95 112.00 113.00 113.76 0.76 0.67% 112,496 12,797,545
2022-01-14 111.90 113.80 107.00 108.75 113.00 4.25 3.91% 207,017 23,392,921
2022-01-13 112.88 113.00 108.01 112.59 108.75 -3.84 -3.41% 208,776 22,704,390
2022-01-12 113.00 113.18 110.00 113.19 112.59 -0.60 -0.53% 256,272 28,853,664
2022-01-11 113.34 113.34 112.00 113.15 113.19 0.04 0.04% 366,463 41,479,947
2022-01-10 113.00 113.40 111.00 113.08 113.15 0.07 0.06% 1,199,688 135,744,697
2022-01-07 112.00 113.30 111.50 113.06 113.08 0.02 0.02% 1,033,626 116,882,428
2022-01-06 113.30 113.30 111.90 112.93 113.06 0.13 0.12% 1,847,841 208,916,903
2022-01-05 113.37 113.37 112.00 112.68 112.93 0.25 0.22% 192,772 21,769,742
2022-01-04 112.50 114.10 111.85 113.57 112.68 -0.89 -0.78% 267,212 30,109,448
2022-01-03 114.00 114.10 111.60 113.23 113.57 0.34 0.30% 162,937 18,504,755
2021-12-31 113.90 114.10 111.00 113.90 113.23 -0.67 -0.59% 203,394 23,030,303
2021-12-30 114.10 114.10 110.01 113.32 113.90 0.58 0.51% 400,201 45,582,894
2021-12-28 114.49 114.60 113.00 114.34 113.32 -1.02 -0.89% 416,787 47,230,303
2021-12-27 114.60 114.95 114.00 114.60 114.34 -0.26 -0.23% 189,553 21,673,490
2021-12-24 114.20 114.70 114.00 114.10 114.60 0.50 0.44% 88,310 10,120,326
2021-12-23 114.78 114.78 113.30 113.58 114.10 0.52 0.46% 121,999 13,920,086
2021-12-22 113.90 114.75 113.10 113.33 113.58 0.25 0.22% 67,122 7,623,717
2021-12-21 109.00 115.00 109.00 108.56 113.33 4.77 4.39% 214,622 24,323,111
2021-12-20 107.50 109.00 107.00 107.04 108.56 1.52 1.42% 227,463 24,693,383
2021-12-17 106.50 107.99 106.12 106.73 107.04 0.31 0.29% 117,500 12,577,200
2021-12-16 106.83 107.00 105.00 106.19 106.73 0.54 0.51% 142,607 15,220,445
2021-12-15 106.90 106.90 104.00 106.90 106.19 -0.71 -0.66% 70,457 7,481,829
2021-12-14 106.90 106.90 105.50 105.91 106.90 0.99 0.93% 50,242 5,370,870
2021-12-13 105.00 106.98 105.00 105.79 105.91 0.12 0.11% 96,921 10,264,903
2021-12-10 103.50 106.99 103.50 106.16 105.79 -0.37 -0.35% 164,944 17,449,426
2021-12-09 101.00 109.98 101.00 99.97 106.16 6.19 6.19% 133,372 14,158,772
2021-12-08 99.00 104.91 99.00 98.59 99.97 1.38 1.40% 247,946 24,787,162
2021-12-07 99.00 99.50 95.00 98.02 98.59 0.57 0.58% 227,832 22,461,957
2021-12-06 97.50 98.99 97.00 96.55 98.02 1.47 1.52% 178,392 17,485,984
2021-12-03 96.89 96.89 96.50 96.42 96.55 0.13 0.13% 18,903 1,825,085
2021-12-02 95.38 96.49 94.00 96.89 96.42 -0.47 -0.49% 114,743 11,063,520
2021-12-01 95.00 97.49 94.00 95.38 96.89 1.51 1.58% 66,280 6,421,869
2021-11-30 94.99 97.40 93.50 94.99 95.38 0.39 0.41% 128,596 12,265,486
2021-11-29 94.00 94.99 93.04 94.99 94.99 0.00 0.00% 36,112 3,430,279
2021-11-25 93.00 94.99 93.00 93.62 94.99 1.37 1.46% 22,799 2,165,677
2021-11-24 94.96 95.00 92.00 94.96 93.62 -1.34 -1.41% 68,314 6,395,557
2021-11-23 94.00 94.96 93.00 94.00 94.96 0.96 1.02% 10,829 1,028,322
2021-11-22 94.96 94.96 94.00 94.88 94.00 -0.88 -0.93% 30,064 2,826,016
2021-11-19 92.00 94.94 92.00 93.59 94.88 1.29 1.38% 56,215 5,333,679
2021-11-18 94.95 94.95 91.00 93.48 93.59 0.11 0.12% 132,606 12,410,596
2021-11-17 92.00 94.50 91.50 93.88 93.48 -0.40 -0.43% 121,779 11,383,901
2021-11-16 93.00 93.99 92.00 93.61 93.88 0.27 0.29% 169,923 15,952,371
2021-11-15 93.99 93.99 90.01 93.98 93.61 -0.37 -0.39% 129,162 12,090,855
2021-11-12 94.00 94.00 93.00 93.90 93.98 0.08 0.09% 27,194 2,555,692
2021-11-11 93.00 93.98 92.00 93.93 93.90 -0.03 -0.03% 126,879 11,913,938
2021-11-10 90.01 94.00 90.01 93.72 93.93 0.21 0.22% 57,205 5,373,266
2021-11-09 93.40 93.89 90.00 93.00 93.72 0.72 0.77% 106,854 10,014,357
2021-11-08 90.00 93.29 90.00 92.99 93.00 0.01 0.01% 59,371 5,521,503
2021-11-04 93.00 93.00 89.00 93.76 92.99 -0.77 -0.82% 247,155 22,982,943
2021-11-03 94.00 94.00 91.50 93.72 93.76 0.04 0.04% 158,166 14,829,644
2021-11-02 94.00 94.50 91.80 94.26 93.72 -0.54 -0.57% 59,168 5,545,225
2021-11-01 93.10 94.98 92.00 94.38 94.26 -0.12 -0.13% 205,087 19,331,501
2021-10-28 92.51 94.50 92.51 94.81 94.38 -0.43 -0.45% 46,563 4,394,616
2021-10-27 90.00 94.00 90.00 88.02 92.59 4.57 5.19% 130,474 12,080,588
2021-10-26 85.97 90.00 85.00 85.59 88.02 2.43 2.84% 457,553 40,273,815
2021-10-25 85.28 85.97 84.00 85.28 85.59 0.31 0.36% 211,321 18,086,964
2021-10-22 84.00 85.44 84.00 85.25 85.28 0.03 0.04% 111,016 9,467,444
2021-10-21 85.45 85.45 84.00 84.96 85.25 0.29 0.34% 5,103 435,031
2021-10-20 82.03 85.45 82.03 85.12 84.96 -0.16 -0.19% 527,329 44,801,872
2021-10-19 85.80 85.80 82.00 84.39 85.12 0.73 0.87% 211,923 18,038,886
2021-10-18 82.00 85.94 82.00 83.79 84.39 0.60 0.72% 201,019 16,963,993
2021-10-15 83.00 85.95 82.02 85.68 83.79 -1.89 -2.21% 105,252 8,819,065
2021-10-14 85.00 85.99 82.02 85.94 85.68 -0.26 -0.30% 92,273 7,905,951
2021-10-13 84.01 86.00 84.01 84.82 85.94 1.12 1.32% 41,599 3,575,018
2021-10-12 87.10 87.10 82.02 86.42 84.82 -1.60 -1.85% 255,468 21,668,796
2021-10-11 84.00 87.13 84.00 86.31 86.42 0.11 0.13% 125,856 10,876,476
2021-10-08 84.30 87.20 84.30 85.88 86.31 0.43 0.50% 241,358 20,831,609
2021-10-07 82.02 88.00 82.00 85.85 85.88 0.03 0.03% 186,432 16,010,780
2021-10-06 87.30 87.30 83.00 84.73 85.85 1.12 1.32% 152,365 13,080,535
2021-10-05 83.21 87.00 83.21 86.27 84.73 -1.54 -1.79% 21,828 1,849,486
2021-10-04 83.51 87.00 83.20 85.77 86.27 0.50 0.58% 164,795 14,216,865
2021-10-01 87.00 87.00 83.00 85.63 85.77 0.14 0.16% 69,229 5,937,771
2021-09-30 86.50 87.00 83.00 85.48 85.63 0.15 0.18% 59,763 5,117,506
2021-09-29 86.97 86.98 82.00 86.15 85.48 -0.67 -0.78% 186,336 15,928,001
2021-09-28 86.00 87.79 83.00 85.29 86.15 0.86 1.01% 130,928 11,279,447
2021-09-27 83.99 87.19 82.06 84.80 85.29 0.49 0.58% 76,163 6,495,942
2021-09-24 84.00 88.55 82.00 83.07 84.80 1.73 2.08% 190,660 16,167,968
2021-09-23 86.48 86.48 80.00 83.28 83.07 -0.21 -0.25% 398,833 33,131,057
2021-09-22 82.00 87.99 79.90 83.51 83.28 -0.23 -0.28% 246,130 20,497,706
2021-09-21 86.00 86.00 83.20 86.86 83.51 -3.35 -3.86% 65,584 5,476,920
2021-09-20 88.90 88.90 84.50 86.30 86.86 0.56 0.65% 228,614 19,857,412
2021-09-17 80.00 89.00 78.60 79.97 86.30 6.33 7.92% 363,218 31,345,713
2021-09-16 82.50 82.50 78.60 83.67 79.97 -3.70 -4.42% 157,523 12,597,114
2021-09-15 81.00 83.95 80.00 83.64 83.67 0.03 0.04% 248,506 20,792,497
2021-09-14 85.21 85.21 79.00 85.12 83.64 -1.48 -1.74% 189,257 15,829,455
2021-09-13 87.00 87.89 85.00 86.40 85.12 -1.28 -1.48% 183,774 15,642,843
2021-09-10 78.10 89.50 78.10 78.01 86.40 8.39 10.76% 353,846 30,572,294
2021-09-09 74.23 78.98 74.23 75.22 78.01 2.79 3.71% 99,363 7,751,308
2021-09-08 74.50 77.00 74.05 74.05 75.22 1.17 1.58% 117,952 8,872,349
2021-09-07 74.00 74.98 73.00 73.05 74.05 1.00 1.37% 48,885 3,619,934
2021-09-06 72.49 74.00 70.00 71.92 73.05 1.13 1.57% 269,020 19,651,911
2021-09-03 73.00 73.00 70.20 71.77 71.92 0.15 0.21% 247,179 17,777,114
2021-09-02 73.45 73.45 70.00 72.73 71.77 -0.96 -1.32% 345,716 24,812,037
2021-09-01 73.00 74.96 69.50 68.42 72.73 4.31 6.30% 127,492 9,272,493
2021-08-31 74.00 74.00 66.00 69.44 68.42 -1.02 -1.47% 110,946 7,590,925
2021-08-30 68.00 71.50 65.00 68.06 69.44 1.38 2.03% 185,406 12,874,593
2021-08-27 67.98 70.00 67.96 67.53 68.06 0.53 0.78% 115,643 7,870,663
2021-08-26 67.00 68.00 65.00 67.21 67.53 0.32 0.48% 160,678 10,850,585
2021-08-25 68.98 68.99 65.00 67.54 67.21 -0.33 -0.49% 130,319 8,758,740
2021-08-24 69.00 69.00 65.00 65.98 67.54 1.56 2.36% 132,427 8,944,120
2021-08-23 65.00 70.00 64.00 66.21 65.98 -0.23 -0.35% 100,587 6,636,730
2021-08-20 63.62 70.00 63.62 65.22 66.21 0.99 1.52% 54,422 3,603,281
2021-08-19 64.00 68.00 63.91 65.00 65.22 0.22 0.34% 53,971 3,519,989
2021-08-18 65.99 65.99 64.50 65.35 65.00 -0.35 -0.54% 3,450 224,250
2021-08-17 64.00 65.50 63.85 64.99 65.35 0.36 0.55% 45,915 3,000,545
2021-08-16 66.50 66.50 64.00 66.95 64.99 -1.96 -2.93% 141,169 9,174,573
2021-08-13 66.00 66.95 66.00 66.99 66.95 -0.04 -0.06% 26,075 1,745,721
2021-08-12 67.00 67.00 66.00 64.82 66.99 2.17 3.35% 15,463 1,035,866
2021-08-11 66.50 67.50 64.00 66.18 64.82 -1.36 -2.06% 195,941 12,700,896
2021-08-10 65.50 67.50 65.50 64.66 66.18 1.52 2.35% 35,964 2,380,098
2021-08-09 67.00 68.00 64.10 66.00 64.66 -1.34 -2.03% 103,708 6,705,759
2021-08-06 65.50 66.00 64.20 65.46 66.00 0.54 0.82% 45,482 3,001,812
2021-08-05 64.00 65.99 64.00 64.08 65.46 1.38 2.15% 58,675 3,840,866
2021-08-04 64.00 65.00 64.00 65.00 64.08 -0.92 -1.42% 18,713 1,199,129
2021-08-03 65.00 65.50 64.00 65.00 65.00 0.00 0.00% 28,278 1,838,070
2021-08-02 64.00 65.00 64.00 65.00 65.00 0.00 0.00% 2,173 141,245
2021-07-30 64.23 65.00 64.01 64.99 65.00 0.01 0.02% 19,399 1,260,935
2021-07-29 65.00 65.00 64.99 65.99 64.99 -1.00 -1.52% 7,551 490,739
2021-07-28 65.99 65.99 64.01 66.05 65.99 -0.06 -0.09% 12,023 793,398
2021-07-27 66.00 66.50 65.99 64.52 66.05 1.53 2.37% 12,490 824,965
2021-07-26 66.50 66.50 64.00 66.00 64.52 -1.48 -2.24% 14,227 917,926
2021-07-24 66.20 66.50 66.00 66.01 66.00 -0.01 -0.02% 2,340 154,440
2021-07-23 66.01 66.01 66.01 66.69 66.01 -0.68 -1.02% 1,000 66,010
2021-07-22 66.00 66.89 66.00 65.12 66.69 1.57 2.41% 2,085 139,049
2021-07-21 64.60 67.00 64.60 64.62 65.12 0.50 0.77% 1,335 86,935
2021-07-20 66.00 66.90 64.05 65.00 64.62 -0.38 -0.58% 95,521 6,172,567
2021-07-19 66.50 66.80 64.50 66.09 65.00 -1.09 -1.65% 66,151 4,299,815
2021-07-09 67.00 67.00 65.50 66.97 66.09 -0.88 -1.31% 22,372 1,478,565
2021-07-08 66.95 67.00 66.95 66.14 66.97 0.83 1.25% 12,500 837,125
2021-07-07 66.90 66.90 65.70 65.34 66.14 0.80 1.22% 14,264 943,421
2021-07-06 65.00 66.90 65.00 67.00 65.34 -1.66 -2.48% 36,026 2,353,939
2021-07-05 65.00 67.00 64.60 65.51 67.00 1.49 2.27% 20,572 1,378,324
2021-07-02 66.80 66.90 64.00 66.60 65.51 -1.09 -1.64% 29,089 1,905,620
2021-07-01 66.00 66.90 66.00 66.06 66.60 0.54 0.82% 2,770 184,482
2021-06-30 66.00 67.00 66.00 66.97 66.06 -0.91 -1.36% 11,829 781,424
2021-06-29 66.00 66.99 66.00 64.00 66.97 2.97 4.64% 4,566 305,785
2021-06-28 64.00 64.20 64.00 64.00 64.00 0.00 0.00% 11,307 723,648
2021-06-25 64.00 64.00 64.00 66.63 64.00 -2.63 -3.95% 2,888 184,832
2021-06-24 65.00 68.50 62.51 63.40 66.63 3.23 5.09% 58,338 3,887,061
2021-06-23 63.10 66.00 63.00 64.00 63.40 -0.60 -0.94% 10,985 696,449
2021-06-22 65.00 65.00 64.00 66.00 64.00 -2.00 -3.03% 10,000 640,000
2021-06-21 66.00 66.00 66.00 63.18 66.00 2.82 4.46% 17,840 1,177,440
2021-06-18 64.00 66.00 63.00 66.00 63.18 -2.82 -4.27% 33,684 2,128,155
2021-06-17 64.00 66.00 64.00 65.27 66.00 0.73 1.12% 30,601 2,019,666
2021-06-16 64.90 66.00 64.00 64.55 65.27 0.72 1.12% 7,267 474,317
2021-06-15 65.10 65.10 64.50 65.30 64.55 -0.75 -1.15% 120,000 7,746,000
2021-06-14 66.35 66.35 65.00 66.35 65.30 -1.05 -1.58% 10,500 685,650
2021-06-11 65.50 67.00 65.50 65.54 66.35 0.81 1.24% 464 30,786
2021-06-10 66.50 66.50 65.50 66.50 65.54 -0.96 -1.44% 8,858 580,553
2021-06-08 66.00 66.50 65.50 67.00 66.50 -0.50 -0.75% 15,488 1,029,952
2021-06-07 68.50 68.50 66.00 68.04 67.00 -1.04 -1.53% 3,152 211,184
2021-06-04 68.00 68.50 65.00 67.49 68.04 0.55 0.81% 80,633 5,486,269
2021-06-03 68.00 68.00 67.00 67.97 67.49 -0.48 -0.71% 105,119 7,094,481
2021-06-02 67.50 68.00 67.50 68.00 67.97 -0.03 -0.04% 7,213 490,268
2021-05-31 67.70 68.00 66.00 68.60 68.00 -0.60 -0.87% 41,372 2,813,296
2021-05-28 67.70 68.60 67.70 68.03 68.60 0.84 0.84% 3,616 248,058
2021-05-27 67.50 68.50 67.50 67.87 68.03 0.16 0.24% 451,657 30,726,226
2021-05-25 68.69 68.69 66.01 67.22 67.87 0.65 0.97% 575 39,025
2021-05-24 68.00 68.80 66.00 67.68 67.22 -0.46 -0.68% 98,824 6,642,949
2021-05-21 67.50 68.00 66.00 67.50 67.68 0.18 0.27% 134,070 9,073,858
2021-05-20 68.00 68.00 67.50 67.23 67.50 0.27 0.40% 2,582 174,285
2021-05-19 68.80 68.90 67.00 68.80 67.23 -1.57 -2.28% 51,573 3,467,253
2021-05-18 67.50 68.80 67.50 68.43 68.80 0.37 0.54% 19,443 1,337,678
2021-05-17 67.60 68.50 67.60 68.00 68.43 0.43 0.63% 171,263 11,719,527
2021-05-14 67.00 68.00 67.00 66.74 68.00 1.26 1.89% 20,482 1,392,776
2021-05-13 67.00 68.00 66.60 67.00 66.74 -0.26 -0.39% 5,497 366,870
2021-05-12 66.70 67.10 66.60 66.73 67.00 0.27 0.40% 15,220 1,019,740
2021-05-11 67.00 67.00 66.60 66.76 66.73 -0.03 -0.04% 20,221 1,349,347
2021-05-10 68.10 68.10 66.00 67.00 66.76 -0.24 -0.36% 51,011 3,405,494
2021-05-07 68.00 68.00 66.01 68.00 67.00 -1.00 -1.47% 67,432 4,517,944
2021-05-06 68.00 68.00 67.30 67.04 68.00 0.96 1.43% 10,533 716,244
2021-05-05 67.80 68.00 67.00 67.87 67.04 -0.83 -1.22% 49,126 3,293,407
2021-05-04 67.80 68.00 67.70 67.95 67.87 -0.08 -0.12% 30,070 2,040,851
2021-05-03 67.50 68.00 67.50 68.00 67.95 -0.05 -0.07% 16,858 1,145,501
2021-04-30 68.20 68.20 67.50 68.00 68.00 0.00 0.00% 28,525 1,939,700
2021-04-29 68.00 70.00 67.71 68.00 68.00 0.00 0.00% 50,549 3,437,332
2021-04-28 68.00 69.80 67.40 67.36 68.00 0.64 0.95% 48,835 3,320,780
2021-04-27 68.20 68.40 67.00 68.01 67.36 -0.65 -0.96% 194,907 13,128,936
2021-04-26 68.00 68.20 67.00 67.48 68.01 0.53 0.79% 46,347 3,152,059
2021-04-23 68.40 68.40 67.40 67.99 67.48 -0.51 -0.75% 39,350 2,655,338
2021-04-22 67.00 68.60 67.00 67.25 67.99 0.74 1.10% 28,159 1,914,530
2021-04-21 68.00 68.00 67.00 68.10 67.25 -0.85 -1.25% 16,008 1,076,538
2021-04-20 66.50 68.30 66.50 67.05 68.10 1.05 1.57% 45,016 3,065,590
2021-04-19 68.40 68.40 67.00 68.39 67.05 -1.34 -1.96% 85,020 5,700,591
2021-04-16 69.80 69.80 68.06 69.00 68.39 -0.61 -0.88% 35,688 2,440,702
2021-04-15 69.97 69.97 68.15 68.87 69.00 0.13 0.19% 13,413 925,497
2021-04-14 69.00 69.96 68.06 68.51 68.87 0.36 0.53% 22,954 1,580,842
2021-04-13 69.49 69.97 68.01 68.23 68.51 0.28 0.41% 30,687 2,102,366
2021-04-12 68.97 69.49 66.11 68.73 68.23 -0.50 -0.73% 70,570 4,814,991
2021-04-09 68.99 68.99 67.00 66.00 68.73 2.73 4.14% 32,985 2,267,059
2021-04-08 67.00 68.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00% 22,963 1,515,558
2021-04-07 69.99 69.99 65.01 69.99 66.00 -3.99 -5.70% 143,495 9,470,670
2021-04-06 69.99 69.99 67.00 68.79 69.99 1.20 1.74% 57,970 4,057,320
2021-04-05 70.00 70.00 67.50 70.90 68.79 -2.11 -2.98% 79,087 5,440,395
2021-04-02 68.00 70.90 67.50 69.18 70.90 1.72 2.49% 21,392 1,516,693
2021-04-01 72.00 72.00 67.00 72.31 69.18 -3.13 -4.33% 161,856 11,197,198
2021-03-31 72.00 73.25 70.00 73.25 72.31 -0.94 -1.28% 375,272 27,135,918
2021-03-30 72.50 74.00 69.00 72.67 73.25 0.58 0.80% 325,827 23,866,828
2021-03-29 71.00 73.00 67.01 70.83 72.67 1.84 2.60% 192,745 14,006,779
2021-03-26 70.00 71.00 67.00 69.55 70.83 1.28 1.84% 245,321 17,376,086
2021-03-25 67.50 71.00 67.00 67.23 69.55 2.32 3.45% 164,821 11,463,301
2021-03-24 67.70 67.70 64.32 67.71 67.23 -0.48 -0.71% 159,593 10,729,437
2021-03-23 68.00 69.00 65.00 67.80 67.71 -0.09 -0.13% 328,173 22,220,594
2021-03-22 67.00 68.44 67.00 66.07 67.80 1.73 2.62% 153,033 10,375,637
2021-03-19 67.44 67.45 65.00 66.98 66.07 -0.91 -1.36% 146,914 9,706,608
2021-03-18 65.99 67.45 64.48 66.00 66.98 0.98 1.48% 217,782 14,587,038
2021-03-17 66.99 66.99 64.20 66.41 66.00 -0.41 -0.62% 51,879 3,424,014
2021-03-16 66.99 67.00 65.00 66.70 66.41 -0.29 -0.43% 70,290 4,667,959
2021-03-15 67.00 67.00 65.50 64.91 66.70 1.79 2.76% 19,131 1,276,038
2021-03-12 67.00 68.00 64.00 68.98 64.91 -4.07 -5.90% 334,072 21,684,614
2021-03-11 69.99 69.99 65.10 69.50 68.98 -0.52 -0.75% 67,952 4,687,329
2021-03-10 66.11 69.50 65.00 68.62 69.50 0.88 1.28% 91,323 6,346,949
2021-03-09 70.00 70.49 67.00 70.00 68.62 -1.38 -1.97% 59,737 4,099,153
2021-03-05 69.00 70.00 67.00 69.23 70.00 0.77 1.11% 67,073 4,695,110
2021-03-04 69.00 69.90 69.00 69.90 69.23 -0.67 -0.96% 22,519 1,558,990
2021-03-03 66.00 69.98 66.00 70.32 69.90 -0.42 -0.60% 29,709 2,076,659
2021-03-02 66.02 70.90 65.50 68.99 70.32 1.33 1.93% 107,904 7,587,809
2021-03-01 67.85 69.00 65.00 65.47 68.99 3.52 5.38% 108,232 7,466,926
2021-02-26 67.90 67.90 65.00 67.16 65.47 -1.69 -2.52% 192,391 12,595,839
2021-02-25 68.89 68.89 66.70 67.03 67.16 0.13 0.19% 45,316 3,043,423
2021-02-24 66.71 69.50 66.52 67.11 67.03 -0.08 -0.12% 32,549 2,181,759
2021-02-23 69.00 69.90 66.71 67.08 67.11 0.03 0.04% 822,847 55,221,262
2021-02-22 74.00 74.00 67.00 72.01 67.08 -4.93 -6.85% 145,824 9,781,874
2021-02-19 73.60 77.00 71.55 79.00 72.01 -6.99 -8.85% 270,273 19,462,359
2021-02-18 72.00 79.99 72.00 71.02 79.00 7.98 11.24% 131,927 10,422,233
2021-02-17 66.51 72.00 66.00 67.44 71.02 3.58 5.31% 1,542,630 109,557,583
2021-02-16 66.11 69.00 66.00 66.06 67.44 1.38 2.09% 87,677 5,912,937
2021-02-15 66.56 66.56 66.00 66.90 66.06 -0.84 -1.26% 34,336 2,268,236
2021-02-11 66.90 66.90 66.56 66.99 66.90 -0.09 -0.13% 6,909 462,212
2021-02-10 66.50 67.00 66.50 66.92 66.99 0.07 0.10% 52,536 3,519,387
2021-02-09 67.00 67.00 66.50 67.49 66.92 -0.57 -0.84% 3,768 252,155
2021-02-08 67.64 67.64 66.50 66.00 67.49 1.49 2.26% 9,502 641,290
2021-02-05 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00% 44,688 2,949,408
2021-02-04 67.50 67.50 66.00 66.60 66.00 -0.60 -0.90% 7,037 464,442
2021-02-03 66.60 66.60 66.00 66.00 66.60 0.60 0.91% 2,425 161,505
2021-02-02 66.00 66.00 66.00 65.04 66.00 0.96 1.48% 7,773 513,018
2021-02-01 67.50 67.50 64.00 67.51 65.04 -2.47 -3.66% 45,051 2,930,117
2021-01-29 67.70 67.70 65.00 67.26 67.51 0.25 0.37% 440,464 29,735,725
2021-01-28 65.50 67.26 65.00 65.09 67.26 2.17 3.33% 70,250 4,725,015
2021-01-27 65.99 66.00 65.00 66.13 65.09 -1.04 -1.57% 27,709 1,803,579
2021-01-26 67.00 67.00 65.55 66.59 66.13 -0.46 -0.69% 12,467 824,443
2021-01-25 67.00 67.00 66.50 66.70 66.59 -0.11 -0.16% 4,745 315,970
2021-01-22 67.00 67.00 66.50 67.00 66.70 -0.30 -0.45% 13,710 914,457
2021-01-21 67.00 67.00 67.00 67.70 67.00 -0.70 -1.03% 2,914 195,238
2021-01-20 66.60 67.70 66.60 66.60 67.70 1.10 1.65% 8,241 557,916
2021-01-19 67.00 68.00 66.60 67.54 66.60 -0.94 -1.39% 16,103 1,072,460
2021-01-18 68.00 68.00 67.00 67.47 67.54 0.07 0.10% 2,475 167,162
2021-01-15 68.00 68.00 67.00 67.80 67.47 -0.33 -0.49% 19,193 1,294,952
2021-01-14 67.70 69.99 67.20 68.95 67.80 -1.15 -1.67% 1,905 129,159
2021-01-13 68.13 69.00 67.85 67.72 68.95 1.23 1.82% 937,192 64,619,388
2021-01-12 67.89 68.14 67.20 67.48 67.72 0.24 0.36% 23,328 1,579,772
2021-01-11 67.45 67.50 67.45 67.46 67.48 0.02 0.03% 4,988 336,590
2021-01-08 67.46 67.46 67.46 67.00 67.46 0.46 0.69% 581 39,194
2021-01-07 66.90 67.00 66.40 66.51 67.00 0.49 0.74% 2,682 179,694
2021-01-06 67.00 67.00 66.50 66.80 66.51 -0.29 -0.43% 6,040 401,720
2021-01-05 66.80 66.80 66.80 67.00 66.80 -0.20 -0.30% 21,382 1,428,318
2021-01-04 66.97 67.00 65.30 66.99 67.00 0.01 0.01% 11,011 737,737
2020-12-31 66.89 67.00 65.00 66.28 66.99 0.71 1.07% 1,895 126,946
2020-12-30 67.00 67.00 65.00 67.00 66.28 -0.72 -1.07% 20,650 1,368,682
2020-12-28 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 0.00 0.00% 4,662 312,354
2020-12-25 67.47 67.47 65.00 67.48 67.00 -0.48 -0.71% 10,382 695,594
2020-12-24 67.48 67.48 67.48 67.46 67.48 0.02 0.03% 6,696 451,846
From: To: